کتاب: #کار_باید_تشکیلاتی_باشد


به کوشش : #محمود_زارعی


انتشارات : #مجد_اسلام


 


بخشی از کتاب:


یک کار تشکیلاتی ،یک کار جمعی خصوصیتش این است که فرد باید خودش را در جمع حل کند، گم کند. که این گم کردن عین بازیافتن به نحو درست است .چییزی کم نمی شود از آدم ها چیزها افزوده میشود.


 


پ ن 1: در حین خواندن این کتاب با خودم فکر کردم شاید کار تشکیلاتی که توضیح میدهند یک رویاست ، حداقل با ساختار وجودی من یکی که جور در نمی آید.


بعد دیدم نه ما حتی سابقه ی کار تشکیلاتی در کشور خودمان داشتیم.


واقعا نیاز امروز ما همین کار تشکیلاتیه .حتما این کتاب را بخوانید، اصلا دیدتان را نسبت به کار های جمعی عوض میکنه.


پ ن 2 : مهمونی خدا خوش میگذره؟ ماه عشق کردنِ مسلمونا به همه مون مبارک J


پ ن 3: ینی اگه این مجموعه های مختلف این کتابو سر مشق همه ی کارمنداشون قرار میدادن ،ما الان جامون اینجا نبود.#بیاید_از_خودمون_شروع_کنیم.