🔹
کتاب:#خاطرات_استاد
تدوین:#سید_جواد_بهشتی
#مرکز_فرهنگی_درسهایی_از_قرآن
🔹
کتاب مجموعه ای از خاطرات ِجالب ِاستاد است،مثلا یکیش رو ملاحظه فرمایید:
🔹
با نوجوانی در جبهه مصاحبه کر دند که کارش خنثی کردن مین بود.از او پرسیدند:تا کنون چند مین خنثی کرده ای؟گفت نشمردم، ترسیدم بشمارم غرور مرا بگیرد.
🔹
پ ن :یه خاطره ی طنز دیگر رو در کامنت اول ملاحظه کنید...
🔹
پ ن : چهره ی آقای قرائتی که معرف حضورتان هست؟؟اگر نیست حتما با این روحانی پر ذوق آشنا شوید .