زمان های زیادی از عمرم
صرف خواندن اراجیف مردم شد،
که نخواندنشان خیلی توفیر داشت.