کتاب: #جاذبه_و_دافعه_علی
نویسنده: #شهید_مطهری
انتشارت: #صدرا


ما قوم عجم به باده عادت داریم
 بر پیرمغان «علی» ارادت داریم


برگی از کتاب:
علی از آن نظر محبوب است که پیوند الهی دارد.دلهای ما به طور ناخودآگاه در اعماق خویش با حق سر و سرّ و پیوستگی دارد، و چون علی را آیت بزرگ حق و مظهر صفات حق می یابند و به او عشق می ورزند.
در حقیقت پشتوانه ی عشق علی پیوند جانها با حضرت حق است که برای همیشه در فطرت ها نهاده شده و چون فطرت ها جاودانی است، مهر علی نیز جاودان است.

پ ن :یکی از خصوصیات نثر شهید این است که برای همه نوشته شده،فرقی نمی کنه نانوا باشی یا دانشجو یا طلبه،هرکس بقدرِ خودش از کتاب بهره می برد.

پ ن :کاش می شد با کتاب ها امام را شناخت...
#شناخت_علی_معرفت_می_خواهد

+التماس دعا