کتاب: #یک_عاشقانه_ارام

نویسنده: #نادر_ابراهیمی

انتشارات: #کتابستان


قسمت هایی از کتاب:


+رسیدن،پله ی اول مناره یی ست که بر اوج ان ،اذان عاشقانه میگویند.


+نمی شود که تو باشی

درست همینطور که هستی

و من،هزار بار خوب تر این باشم

و باز هزاربار ،عاشق تو نباشم.

نمیشود ،میدانم

نمیشود که بهار از تو سبز تر باشد .... .


+و من دانستم که او ،گرچه بسیار تنومند است و عامیانه سخن میگوید و با دست غذا میخورد، #عشق را اما می داند.

پ ن :این کتاب را خیلی خیلی دوست:)