چهل نامه کوتاه به همسرم

کتاب:#چهل_نامه_کوتاه_به_همسرم

نویسنده:#نادر_ابراهیمی

#انتشارات_روزبهان

 

پازل کتاب:

-خوشبختی ،نامه ای نیست که یکروز،نامه رسانی،زنگ در ِخانه ات را بزند و آن را به دست های منتظرِ تو بسپارد.خوشبختی،ساختن عروسک کوچکی است از یک تکه خمیرِنرم ِشکل پذیر ...به همین سادگی،به خدا به همین سادگی.اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد نه هیچ چیز دیگر.....

-در جهان قدرتی وجود ندارد که بتواند عشق را به کینه تبدیل کند.و این نشان میدهد که جهان ،با تمام عظمتش ،در برابر قدرتِ عشق ،چقدر حقیر است و ناتوان.

پ ن:توصیف بعضی کتاب ها دشوار است و شاید بهترین کار این است که بگوییم کلامی در وصف این کتاب نمیدانم .دایره ی واژگانم از پسِ لطافت جاری در کلمات کتاب بر نمی آید.یک عاشقانه ی لطیف که مردی برای همسرش سیاه مشق میکند....