🔹
کتاب:#حدود_ساعت_سه
گرداورنده:#حمیدرضا_برقعی
#نشر_جمهوری
🔹
🔹
ابروی تَرَک خورده ی عبّاس ...خدایا
شقّ القمر از لشکر ابلیس بعید است
🔹
🔹
پ ن :کتاب گزیده ای از اشعارِ عاشورایی شاعران مختلف توسط جناب برقعی می باشد .
#عاشورا_در_هیچ_چهار_چوبی_نمیگنجد