شماس شامی
کتاب:#شماس_شامی
نویسنده:#مجید_قیصری
#نشر_افق

داستان اگرچه اجازه ندارد تاریخ را تحریف کند.اما این توان و ظرفیت را داراست که تاریخ را از زاویه ای نو به روایت بنشیند،گویی که آن را دوباره می آفرینند.در شماس شامی برهه ای از تاریخی مکرر،باز هم تکرار میشود و هنوز نامکرر است.

قسمتی از کتاب:اما جای تعجب اینجا بود که اسب با این زخمی که بر پهلو داشته حاضر نبوده به فرمان سوارش قدم از قدم بردارد...اسب ها را یک به یک تعویض کریدم تا هفت اسب!ولی هیچ کدام وارد شهر نشدند.قصد کردیم که پیاده وارد شهر شویم.ولی این بار مردم بودند که نگذاشتند ما وارد شهر شویم.

پ ن:از این کتاب سخت لذت بردم❤️.از دستش ندهید.