کتاب:#آنا_هنوز_هم_میخندد
نویسنده:#اکبر_صحرایی
انتشارات:#سوره_مهر

برشی از کتاب:
-جانبازی؟
_بله!
_مدرکی..چیزی!
_گفتم که همراه ندارم.
_قصد جسارت ندارم.یه مورد مثل شما پیش اومد و من اطمینان کردم.اما طرف جانباز نبود،بعدش کلی دردسر کشیدم.
_یعنی دارم دروغ میگم؟
_شما بگید من چی کار کنم آقا؟لااقل مدرکی چیزی.
_مدرک...ببینم...آه...این خوبه؟
_تـ تـ تو رو خـ خدا ..چـ چـ چشمتون رو بـ بـ بـردارید از رو میز.

پ ن:شاید در مجموع درد واژه ی خوبی برای توصیف این کتاب باشد.خیلی از نارضایتی های ما و اعتراضاتمان به دلیل نداشتن آگاهی کامل است.خواندن این کتاب را به تمام کسانی که فکر میکنند جانباز ها و سهمیه دارها حقشان را خوردن توصیه میکنم.کتاب مجموعه ای از داستان های کوتاه ِکوتاه است که یکی از داستان هایش را فردا داخل کانال میگذارم.
پ ن2:تصویر کاملا بی مربوط به موضوع کتاب است.

پ ن 3:با تاخیر عیدتون مبارک:)تعطیلات خوش میگذره؟